VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

De bescherming en de beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is van essentieel belang.
Dit vertrouwelijkheidsbeleid legt uit welke gegevens verzameld worden en op welke wijze ze verwerkt worden. 

Pierre Fabre Benelux is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die voor de hieronder beschreven doeleinden verzameld kunnen worden.
We verzoeken u om dit Vertrouwelijkheidsbeleid aandachtig te lezen om meer te weten te komen over de voorwaarden van hun verwerking. We wijzen erop dat het op elk moment kan worden bijgewerkt. 

Persoonlijke gegevens

 • Verwerkingsdoeleinden

  De Persoonsgegevens die voor ons onontbeerlijk zijn om de bovenvermelde doeleinden te verwezenlijken worden aangeduid met een asterisk op de verschillende pagina’s van de Internetsite waar ze verzameld worden. Als u ervoor kiest om deze verplichte velden niet in te vullen, is het mogelijk dat we niet in staat zijn om uw verzoeken te verwerken en/of u de gevraagde producten en diensten te leveren. De andere Persoonsgegevens zijn louter facultatief en maken het ons mogelijk u beter te leren kennen en bijgevolg onze communicatie en onze diensten te verbeteren. U vindt hieronder bijkomende informatie over de doeleinden en de rechtsgrond bij specifieke verwerkingsactiviteiten:

   
  Doeleinde Reden
  U de producten en diensten leveren die u gevraagd heeft Onze dienstverlening verbeteren
  Uw vragen beantwoorden die u ons gesteld heeft per e-mail of via een contactformulier Een betere ervaring aanbieden
  U de mogelijkheid geven om een persoonlijke zone te creëren Om beter aan uw verwachtingen te voldoen
  Uw producten online registreren om gebruik te kunnen maken van bijkomende diensten  Onze dienstverlening verbeteren
  De dichtstbijzijnde winkel of het dichtstbijzijnde verkooppunt vinden  Onze dienstverlening verbeteren
  De klantenrelatie beheren en optimaliseren met inbegrip van het verbeteren van onze Internetsite en, op meer algemene wijze, van onze producten en diensten Beter inspelen op uw behoeften
  Tenzij u zich hiertegen verzet zoals aangegeven in de sectie hieronder “Uw rechten” en “Cookies”, uw voorkeuren beter begrijpen door uw gedrag op onze Internetsite te analyseren en u producten of diensten voorstellen die beter aansluiten bij uw interesses  Beter inspelen op uw behoeften
  U informatie versturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties) Uw uitdrukkelijke toestemming
  Statistische analyses uitvoeren In overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen als de verwerking nodig is voor het beheer van Onze lopende activiteiten
  De bevoegde overheden in kennis stellen van elk probleem dat verband houdt met het gebruik van onze producten In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen 
 • Soorten Cookies

  We gebruiken meerdere soorten cookies voor verschillende doeleinden. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op de server van een Internetsite geplaatst kan worden. Ze zorgen ervoor dat men automatisch bepaalde informatie verkrijgt. 
  Hieronder vindt u de lijst van actieve cookies op de site van Eau Thermale Avène.  

   
  Doeleinde  Soort cookie Naam van het cookie Naam van de applicatie  Opslagperiode 
  Functionele cookie Sessie SSESS Drupal Surfersessie
  Cookie test javascript Sessie has_js Drupal: custom-ontwikkeling Surfersessie
  Analytisch Sessie google-site-verificatie Google Tag Manager Surfersessie
  Analytisch Permanent _ga Google Analytics 13 maanden
  Cookie aanvaardingscookie Permanent avene_cookie_policy_BE Drupal: custom-ontwikkeling 13 maanden
  Cookie dat aantal bezochte pagina’s telt om pop-in te tonen Permanent avene_page_view_counter_BE Drupal: custom-ontwikkeling 13 maanden
  Cookie om pop-in nieuwsbrief te tonen Permanent avene_popin_newsletter_open_BE Drupal: custom-ontwikkeling 14 maanden
  Cookie om pop-in aanmaken van het account te tonen Permanent avene_popin_account_open_BE Drupal: custom-ontwikkeling 15 maanden
  Analytisch Permanent _gid Google Analytics 24 uren
  Gebruikt om het aantal verzoeken te verminderen Sessie _gat Google Analytics 1 min
  Derdencookie Permanent Tag / Pixel Remarketing AdWords 30 tot 540 dagen
  Delen van gegevens met Facebook (derden) voor remarketing Permanent Tag / Pixel Facebook Remarketing hangt af van de FB-instellingen
 • Cookie-instellingen

  Om het cookiegebruik te controleren, gaat u naar deze pagina om ze in te stellen.
  Als u de cookies weigert, plaatsen we geen andere cookies meer op uw apparaat, behalve de “functionele” cookies die hierboven werden voorgesteld (met inbegrip van onder meer een cookie waardoor wordt onthouden dat u niet langer wil dat cookies geïnstalleerd worden wanneer u de Internetsite raadpleegt).
  We moeten er echter op wijzen dat indien u ervoor kiest om sommige cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen zal hebben voor sommige functionaliteiten of diensten op de site van Eau Thermale Avène.
 • Opslag van uw Persoonsgegevens

  In de regel bewaren we uw Persoonsgegevens alleen voor de duur die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze verzameld werden.
  We bewaren uw Persoonsgegevens alleen voor de duur die strikt nodig is om de relatie met u te beheren.

  We bewaren uw Persoonsgegevens echter voor reclamedoeleinden gedurende drie jaar vanaf de datum van de laatste communicatie over en weer tussen ons, tenzij u hiertegen bezwaar maakt wanneer u een van onze nieuwsbrieven ontvangt.

  Het is mogelijk dat we uw Persoonsgegevens moeten opslaan in archiefvorm na de hieronder aangegeven duur om de wettelijke verplichtingen na te leven die ons opgelegd worden.

  Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn uit hoofde van de doeleinden of voor de archiveringsdoelen om aan onze wettelijke verplichtingen of aan de verjaringstermijn te voldoen, zorgen we ervoor dat ze volledig vernietigd of geanonimiseerd worden.

Overdracht van gegevens

 • Communicatie en Overdracht van Persoonsgegevens

  We maken deel uit van de groep Pierre Fabre, en het is mogelijk dat we uw Persoonsgegevens moeten meedelen binnen de  Groep Pierre Fabre voor de hieronder vermelde doelen:

  - We kunnen de derden-dienstverleners (die in overeenstemming met onze instructies handelen) machtigen ons te helpen om u informatie, producten en diensten te leveren, onze activiteiten te leiden en te beheren of onze Internetsite te beheren en te verbeteren. In een dergelijk geval kunnen die derde partijen de toegang tot uw Persoonsgegevens nodig hebben.

  - Indien uw Persoonsgegevens doorgegeven worden buiten de EER (Europese Economische Ruimte) aan andere vennootschappen van de groep Pierre Fabre of aan dienstverleners, zullen we maatregelen nemen om ons ervan te verzekeren dat uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau genieten alsof ze binnen de EER zouden gebleven zijn, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten voor gegevensoverdracht, op basis van Standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie zoals bijgewerkt of herzien, of door een beroep te doen op certificeringsprogramma’s zoals het EU-Privacyschild - voor de overdrachten aan de Verenigde Staten of andere overdrachtmechanismen zoals in voorkomend geval de adequaatheidsbeslissingen, de Bindende Bedrijfsvoorschriften of de overeenkomsten goedgekeurd door de Autoriteiten op het gebied van Gegevensbescherming van de EU.

  - We kunnen uw Persoonsgegevens ook aan derden meedelen in het kader van elke daadwerkelijke of potentiële verkoop van onze vennootschap of van elke vorm van activa die ons toebehoort of toebehoort aan gelieerde ondernemingen, in welk geval de Persoonsgegevens die we hebben over onze gebruikers, diegene kunnen zijn van de overgedragen activa.
  We zullen ook informatieverzoeken beantwoorden als de wet ons daartoe verplicht of als een dergelijke verspreiding nodig is om Onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijke uitspraak, een verzoek van een regelgevende instantie of elke andere gerechtelijke procedure die tegen ons wordt ingesteld.
 • Externe linken

  De Internetsite kan linken bevatten naar websites van derden. We oefenen er geen controle op uit en zijn niet verantwoordelijk voor hun praktijken op het gebied van gegevensbescherming. We moedigen u dus aan om het beleid van die sites van derden na te kijken op het gebied van gegevensbescherming. Dit beleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die werden verzameld door onze Internetsites of in het kader van onze activiteiten.

Uw rechten

In overeenstemming met het toepasselijke recht, geniet u de volgende rechten die betrekking hebben op uw Persoonsgegevens:

 
 • Lijst van rechten

  • Een kopie verkrijgen van uw Persoonsgegevens en van informatie over de verwerkingsvoorwaarden van de Persoonsgegevens en over hun rechtsgrond;
  • Foutieve Persoonsgegevens rectificeren (met inbegrip van het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
  • Uw Persoonsgegevens wissen (in sommige gevallen kan dit recht alleen worden toegepast wanneer ze niet meer nodig zijn om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze verzameld of verwerkt werden);
  • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:
   • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
   • de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
   • we uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar ze nog nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering;
  • De overdraagbaarheid van Persoonsgegevens vragen in een machineleesbaar formaat voor een derde partij (of voor u) indien onze verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst die met u werd gesloten;
  • Algemene of specifieke instructies geven over de verwerkings- en gebruiksvoorwaarden van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.
  • Op elk moment bezwaar maken tegen telefonisch contact voor reclamedoeleinden door u gratis te registreren op de Internetsite: https://www.dncm.be/nl/,
  • Uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken (indien deze verwerking berust op uw toestemming) zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die gegrond is op de toestemming die verleend werd voor deze werd ingetrokken;
  • Bezwaar maken tegen de verwerking voor reclamedoeleinden;
  • Verkrijgen of raadplegen van een kopie van de passende maatregelen die werden genomen om uw Persoonsgegevens door te geven aan een derde land of aan een internationale organisatie.
 • Meer weten

  Naast de hogervermelde rechten, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens.
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, de ADP, rue de la Presse 35, 1000 Brussel, België.

  Contacteer ons om deze rechten uit te oefenen. We wijzen erop dat we u om een identiteitsbewijs kunnen vragen en we behouden ons het recht voor om kosten aan te rekenen als de wet ons dit toestaat, bijvoorbeeld als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. We streven ernaar op uw verzoek te reageren binnen de toepasselijke termijnen.
We kunnen dit Vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen van de wet en/of onze handelswijze op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over dit Vertrouwelijkheidsbeleid, contacteer ons dan via onze Contactpagina of contacteer onze afgevaardigde voor gegevensbescherming rechtstreeks per e-mail: dpobe@pierre-fabre.com
Datum van herziening : 09/04/2021 09:41
Verstuur mail

Bezig met zoeken

inloggen vereist

Log in op je Avène account of meld je aan om deze informatie op te slaan


Log in of registreer u

You can't post more than one comment on a product

Geef jouw mening

* Verplichte velden

Mijn inspiratie

-Dag
-Maand
-Jaar

De merken van de Pierre Fabre Groep:

*Verplichte velden

Bedankt voor uw feedback!

De reactie staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door beheerders van deze site. Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.