BELEID VAN DE GROEP PIERRE FABRE INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van zowel klant als websitegebruiker is van groot belang voor de Pierre Fabre Groep.
In dit privacybeleid wordt nader belicht welke gegevens verzameld worden wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, en hoe deze gegevens verwerkt worden.

 

I. Over ons

Deze website (hierna de " Website ") wordt beheerd door Pierre Fabre Benelux NV Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België " PFDC " of " Wij "), die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die op de Website over u kunnen worden verzameld voor de hieronder beschreven doeleinden Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen om inzicht te krijgen in de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden wanneer u onze Website bezoekt. De inhoud van dit beleid kan te allen tijde door Pierre Fabre bijgewerkt worden. De datum van de meest recente update zal op deze pagina verschijnen. U wordt verzocht deze herziene inhoud regelmatig op te volgen.

 

II. Informatie die wij over u verzamelen

Afhankelijk van de diensten die u op onze Website gebruikt en van de configuratie en gekozen instellingen op uw toestel (in het bijzonder met betrekking tot cookies en andere trackers), worden er door Pierre Fabre persoonsgegevens over u verzameld en verwerkt (hierna " uw Persoonsgegevens ")

Gegevens die u vrijwillig op een formulier heeft ingevoerd (inschrijving op de nieuwsbrief, contact, deelname aan een promotieactie (wedstrijd, spel of enquête), waaronder uw

volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postadres en alle overige informatie over u die u in verband met uw aanvraag aan ons verstrekt heeft (mogelijk m.b.t. uw gezondheids- en welzijnssituatie).

De gegevens die verwerkt worden door uw browser en automatisch verzameld worden door onze server dankzij " cookies en andere tracers ":

Specifieke gegevens over de door u bezochte websites: de domeinnaam; de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek; de geraadpleegde webpagina's en video's, de advertenties waarop u geklikt heeft.

Specifieke gegevens die u aangaan: uw IP-adres (locatie van uw toegangspunt op het netwerk; type browser, besturingssysteem).

Wij gebruiken deze automatisch verzamelde Persoonsgegevens niet om u te identificeren, noch om ze in verband te brengen met de hierboven beschreven Persoonsgegevens die u aan u ons verstrekt. 

Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u verkrijgen via derden (bijv. profielen van sociale netwerken indien u zich via uw social networking profiel op de ledenruimte aangemeld heeft).

 

III. Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en waarom wij ze moeten verwerken.

Doeleinden van de verwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Om u te voorzien van een antwoord op uw vragen; via e-mail, contactformulier en chat

Ons rechtmatig belang

Opdat u de winkel of het verkooppunt kunt vinden die zich het dichtst bij u in de buurt bevindt

Om statistische analyses uit te voeren

Tenzij u hiertegen bezwaar maakt zoals beschreven in de sectie hieronder " Uw rechten " en " Cookies ", met het doel uw voorkeuren beter te begrijpen. Dit wordt mogelijk gemaakt door uw surfgedrag op onze Website te analyseren en u producten of diensten aan te bieden die meer op uw interesses zijn afgestemd

Om beter op uw noden in te spelen door u producten of diensten aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses

Om u informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige publicaties)

Uw uitdrukkelijke toestemming

De bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van eventuele problemen in verband met het gebruik van onze producten

Onze wettelijke verplichtingen

 

De Persoonsgegevens die voor ons essentieel zijn om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, zijn met een asterisk gemarkeerd op de verschillende pagina's van de Website waar ze worden verzameld.

Als u ervoor kiest deze verplichte velden niet in te vullen, zijn wij mogelijk niet in staat uw verzoeken te verwerken en/of u de gevraagde producten en diensten te leveren. De andere Persoonsgegevens zijn louter optioneel en stellen ons in staat meer inzicht te verwerven in uw voorkeuren en onze communicatie en diensten dienovereenkomstig te verbeteren.

 

IV. Mededeling en doorgifte van persoonsgegevens

Wij maken deel uit van de internationale Pierre Fabre Groep, en van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens binnen de Pierre Fabre Groep delen voor de hierboven uiteengezette doeleinden.
Wij kunnen ook externe dienstverleners inschakelen (die in onze opdracht handelen) om ons te helpen u informatie, producten of diensten aan te bieden, onze onderneming te leiden en te beheren, of onze Website te beheren en te verbeteren. In dergelijke gevallen kunnen deze derden toegang tot uw Persoonsgegevens nodig hebben.
Indien uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden overgedragen aan andere bedrijven of dienstverleners van de Pierre Fabre Groep, treffen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau genieten als binnen de EER, onder meer door het sluiten van overeenkomsten inzake gegevensoverdracht, op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, zoals bijgewerkt of herzien, of andere overdrachtsmechanismen zoals, in voorkomend geval, adequaatheidsbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU goedgekeurde overeenkomsten.
Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken in verband met een feitelijke of potentiële verkoop van Pierre Fabre of activa die ons of onze gelieerde ondernemingen toebehoren, in welk geval de Persoonsgegevens die wij over onze gebruikers bewaren deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.
Wij zullen ook reageren op aanvragen tot informatie indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch of administratief proces tegen ons.

 

V. Bekendmaking van de offertes langs elektronische weg

Waar toegestaan door de wet, en behoudens uw toestemming indien vereist, kunnen wij langs elektronische weg met u communiceren om u kennis te laten maken met onze producten en diensten. Als u geen berichten meer van ons wenst te ontvangen, gebruik dan de " unsubscribe link " in onze e-mails of sms STOP naar het opgegeven nummer, of neem rechtstreeks contact met ons op via "Contact opnemen" en wij zullen dienovereenkomstig handelen.

 

VI. Bewaring van uw Persoonsgegevens

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan nodig, d.w.z. van zodra de doeleinden waarvoor deze werden verzameld door ons bereikt zijn.
Wij bewaren uw Persoonsgegevens enkel voor de duurtijd die strikt noodzakelijk is om de klantrelatie met u aan te gaan en op te bouwen.
Wij bewaren uw Persoonsgegevens echter voor marketingdoeleinden gedurende drie jaar vanaf de datum van de laatste interactie tussen ons als u geen klant bent en zolang wij via onze promotionele activiteiten contact met u houden als u wel klant bent, tenzij u bezwaar maakt wanneer u een van onze marketingberichten ontvangt.
IP-adressen die voor veiligheidsdoeleinden worden verzameld, worden niet langer dan 10 dagen bewaard.
Ten slotte zullen de verzamelde verbindingslogs, met uw toestemming, worden bewaard door middel van cookies en andere trackers die op onze Website worden gebruikt, voor een periode van maximaal dertien (13) maanden, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer details, raadpleeg de sectie " Cookies " hieronder.
Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens langer dan de hieronder vermelde periode in archiveringsvorm moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of, indien dit noodzakelijk is onder de toepasselijke verjaringswet, om onze rechten af te dwingen.

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of voor archiveringsdoeleinden, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor verjaringsdoeleinden, zorgen wij ervoor dat deze ofwel volledig worden vernietigd ofwel worden geanonimiseerd.

 

VII. Externe koppelingen

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Aangezien Pierre Fabre Benelux geen zeggenschap heeft over deze websites, wordt deze niet verantwoordelijk gesteld voor de gegevensbeschermingspraktijken van dergelijke websites. We raden u daarom aan het gegevensbeschermingsbeleid van dergelijke websites van derden nauwlettend na te gaan. Dit beleid is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die door onze Website of in het kader van onze bedrijfsuitoefening worden verzameld.

 

VIII. Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen, informatie over de verwerking ervan en de rechtsgrondslag.
 • Onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren (met inbegrip van het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
 • Uw Persoonsgegevens te wissen, mits de rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens u dat toestaat. Bovendien is dit recht in sommige gevallen pas van toepassing wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:
  • De juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • De verwerking ervan is onwettig, en u maakt bezwaar tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • Wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig, maar zij zijn nog steeds noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Een verzoek tot overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aan een derde (of aan u) in te dienen, indien onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract dat met u is gesloten
 • Een kopie te krijgen van de stappen die zijn ondernomen om uw Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie over te dragen.
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (indien deze verwerking op uw toestemming is gebaseerd) zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.
 • Algemene of specifieke instructies te geven over hoe uw Persoonsgegevens na uw overlijden moeten worden verwerkt en gebruikt.
 • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking voor klantenwervingsdoeleinden. Om telefonisch contact aangaande het hierboven vermelde te vermijden, kunt u zich gratis registreren op de Website https://www.dncm.be/nl/
 • Naast de hierboven vermelde rechten hebt u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door het gerechtvaardigd belang van Pierre Fabre, met inbegrip van profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming, of om een contract met u uit te voeren).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de DPA " Data Protection Authority ", Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, België.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens, onder "Contact opnemen". Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen en behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen indien de wet ons daartoe toestaat, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Wij zullen trachten binnen de toepasselijke termijn uw verzoek in behandeling te nemen.

 

IX. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op de server van een website kan opgeslagen worden. Wij gebruiken cookies om bepaalde automatisch verzamelde informatie in te winnen, zoals hierboven beschreven. U bent niet verplicht een cookie te aanvaarden, en u kunt kiezen welke cookie u al dan niet aanvaardt door uw browserinstellingen zodanig te wijzigen dat cookies niet langer aanvaard worden. U kunt uiteraard bezwaar maken tegen deze cookies en ze weigeren of verwijderen. U kunt ze van uw apparaat verwijderen door de helppagina van de door u gebruikte browser te raadplegen of kunt u de opslag van " cookies " voorkomen door deze functie in uw browser uit te schakelen.

 

X. Soorten cookies die Wij gebruiken

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website voor verschillende doeleinden: deze cookies staan bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen door een derde partij worden verstrekt om extra functionaliteit aan onze Website te bieden en worden hieronder vermeld.

 • Strikt noodzakelijke cookies: 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Website en kunnen niet in onze systemen uitgeschakeld worden. Zij worden over het algemeen ingesteld als reactie op handelingen die u hebt verricht en die een verzoek om diensten vormen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze worden geblokkeerd of dat u van het bestaan ervan op de hoogte wordt gebracht, maar sommige delen van de Website kunnen hierdoor worden beïnvloed. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

 • Prestatiecookies: 

Met deze cookies kunnen wij inzicht krijgen in het aantal websitebezoeken en de oorsprong van deze bezoeken bepalen, om de prestaties van onze Website te meten en te verbeteren. Zij helpen ons ook na te gaan welke pagina's het meest/minst worden bezocht en hoe bezoekers op de Website surfen. Alle door deze cookies verzamelde informatie is geaggregeerd en dus geanonimiseerd. Als u deze cookies niet accepteert, worden wij niet op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze Website.

 • Functionele cookies:

Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de Website te verbeteren en te personaliseren. Zij kunnen worden geactiveerd door ons personeel, of door derden wiens diensten op onze websitepagina's worden gebruikt. Indien u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat sommige of alle van deze diensten niet naar behoren werken.

 • " Social networks " cookies :

Deze cookies worden geactiveerd door de sociale netwerkdiensten die we aan de Website hebben toegevoegd om u de mogelijkheid te bieden onze inhoud te delen met uw netwerk en vrienden. Ze stellen ons ook in staat uw surfgedrag op andere websites te volgen en uw interesses te profileren. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die worden weergegeven op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze hulpmiddelen voor het delen mogelijk niet gebruiken of bekijken.

 • Advertentiecookies:

Deze cookies kunnen op onze Website worden geplaatst door onze reclamepartners. Zij kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om uw interesses te profileren en u relevante advertenties op andere websites aan te bieden. Zij slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal de reclame minder gericht zijn op uw interesses.

 

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die u op onze Website gebruikt:

Categorie

Type

Naam (namen)

Naam (namen) van de aanvraag

Bewaartermijn

Strikt noodzakelijke cookies

Eerstepartijcookies

Cookies van derden

OptanonAlertBoxClosed
eupubconsent
eZSESSID586c67e737bd2ea6979d88ec3123df7b
OptanonConsent
BrowserId_sec
force-proxy-stream
BrowserId
cfduid
force-stream
JSESSIONID
sfdc-stream

OneTrust
IAB Europa
Ezplatform

OneTrust
Browser
Browser
Browser
OneTrust
Salesforce
Site
Salesforce

365 dagen
2914241
Session 

365 dagen 
365 dagen 
Persistent 
365 dagen 
30 dagen 
Persistent 
Sessie 
Persistent 

Prestatiecookies

Eerstepartijcookies

Cookies van derden

gclxxxx
hjTLDTest
gat_UA-
gid
hjAbsoluteSessionInProgress
ga
hjid
ga_HM8WPMCJM2
hjFirstSeen
gid
ga
SESSIONID
gat_UA-

Google Analytics
Hotjar
Google Analytics
Google Analytics
Hotjar
Google Analytics
Hotjar

90 dagen 
Sessie 
13 maanden 
1 dag 
Persistent 
13 maanden 
365 dagen 
180 dagen 
Persistent 
1 dag 
Sessie

Reclame cookies

Eerstepartijcookies
Cookies van derden

fbp
YSC
fr
gclxxxx
CONSENT
VISITOR_INFO1_LIVE

Facebook
YouTube
Browser
Google
YouTube
YouTube

90 dagen
Session
90 dagen
90 dagen
6.182 dagen
180 dagen

 

XI. Cookies verwijderen

Indien u cookies weigert, zullen wij geen verdere cookies op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van de hierboven besproken functionaliteitscookies (waaronder met name een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt).
Wij wijzen u er echter op dat als u ervoor kiest bepaalde cookies te verwijderen of te weigeren, dit gevolgen zal hebben voor bepaalde functies of diensten op onze Website.

 

XII. Aanpassing van het Privacybeleid

Wij kunnen de inhoud van dit Privacybeleid te allen tijde aanpassen zodanig dat deze aanpassingen overeenkomen met de wijzigingen in de wet en/of onze praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

XIII. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpobe@pierre-fabre.com Laatst gewijzigd: 01/02/2021

Terug naar boven