Wettelijke bepalingen

I / WETTELIJKE BEPALINGEN


Uitgever

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS
 

Simplified joint-stock company - registered office: 45, Place Abel Gance - 92100 Boulogne Cedex - Capital: 22 987 907,85 Euros - RCS of Nanterre 319 137 576.


Directeur publicatie

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS

Webmaster

Mazarine Digital – Limited  company - S.A.S –– registered at the Paris RCS under number B 431 442 896 , whose registered office is located at 2, square Villaret de Joyeuse 75017 Paris, France  – Phone : +33 (0) 1 58 05 49 50 – Fax : +33 (0) 58 05 49 59.
For webmaster contact, click HERE


Host
Gastbedrijf OVH,
SAS met een kapitaal van 10069020 euro, geregistreerd op straat 2 Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk,
onder nummer 537 407926 gelegen 2,
wiens hoofdkantoor is gevestigd in Kellermann 2 - 59100 Roubaix - Frankrijk


Photo credits

Anakena - P. BELAUD / Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN / Corbis - J. DAVID - B. HUGAND / ABM - V. LANCASTER - LIDJI / Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE / Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER / Option Photo - P. STRUBE – Studio X.ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, vragen wij u de website te verlaten.

Indien u minderjarig bent, verbindt u zich ertoe deze website enkel te raadplegen in aanwezigheid van uw ouders of voogd die vooraf deze voorwaarden aanvaard hebben.

 
II - gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden in dit document uiteengezet.

Het gebruik, de raadpleging van de website wordt beperkt tot persoonlijke en niet commerciële doeleinden.

Algemeen genomen, ontzegt u zich de mogelijkheid deze website of delen ervan te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrechten) of voor doeleinden die ingaan tegen deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u deze website raadpleegt stemt u toe in het naleven van de gebruiksvoorwaarden, zoals die vermeld staan op de dag dat u de website raadpleegt.

Doel van de website

Rekening houdend met het geheel van de activiteiten, wordt deze website geüpdatet, maar het zou dus kunnen gebeuren dat bepaalde nieuwe inlichtingen of aankondigingen niet geldig zijn op het moment dat ze verspreid worden of dat ze simpelweg verlopen zijn. De Laboratoires dermatologiques Avène kunnen niet garanderen, hoewel ze daartoe wel de nodige stappen zullen ondernemen, dat de website voortdurend volledig up-to-date is.

INSCHRIJVING

Geen enkele inschrijving op de website is verplicht en u mag de inhoud altijd raadplegen.

De website kan ertoe aangezet worden persoonlijke informatie openbaar te maken indien dit nodig zou zijn voor de identificatie, aanmaning of juridische vervolging van elk individu dat ervan verdacht wordt nadeel of (bewust of onbewust) schade te berokkenen aan de rechten of eigendomsrechten van de website, aan andere gebruikers van de website of aan om het even welke andere persoon die wegens dergelijke activiteiten strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.


Garantie

De Laboratoires dermatologiques Avène verplichten zich er met name toe geen gegevens te verspreiden die het recht van derden aantasten of die een gewelddadig, pornografisch of lasterlijk karakter hebben. Ze verplichten zich er ook toe geen ongeoorloofde inhoud te verspreiden, met name die aanzet tot racisme, xenofobie, pedofilie of welke andere inbreuk op de menselijke waardigheid dan ook.

De Laboratoires dermatologiques Avène garanderen de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze website staat niet.

De elektronische documenten die wij op deze website verspreiden worden meermaals nagelezen, maar kunnen desalniettemin fouten bevatten. Aarzel niet ons te contacteren via het contactformulier indien u fouten zou opmerken, wij zullen dan de nodige rechtzettingen uitvoeren. Het is echter wel mogelijk dat de verspreide teksten geüpdatet werden tussen het moment waarop u ze bekeek en het moment waarop u zich bewust werd van de fout. We garanderen dus in geen geval dat deze informatie precies, volledig en up-to-date is.


Gebruik van het advies dat op de website verschaft wordt

Op de website kan u informatica-applicaties vinden aan de hand waarvan u een diagnose kan maken en gidsen waarin schoonheids- of gezondheidsadvies gegeven wordt, zodat u de nodige informatie krijgt over verzorgingsmethoden.

Het feit dat dit ter beschikking wordt gesteld, betekent geenszins dat de eigendomsrechten van deze applicaties worden vrijgegeven. Er wordt u enkel een niet-exclusieve gebruikerslicentie van deze applicaties voor privaat gebruik verschaft.


Aansprakelijkheid

Hoewel de nodige stappen ondernomen werden om de betrouwbaarheid van de informatie en de diensten op de website te verzekeren, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheid, virussen of problemen die mogelijk veroorzaakt werden door fout gebruik van deze informatie en diensten. De website is in feite enkel gebonden door een inspanningsverplichting.
Noch de Laboratoires dermatologiques Avène, noch het leidinggevend personeel, noch hun werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld:
  • voor schade ontstaan door de verbinding, toegang of het gebruik van deze website,
  • voor schade die direct of indirect het gevolg is van raadpleging van de website of van het gebruik van de informatie die erop te vinden is,
  • voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de website, met name ieder verlies van exploitatie, financieel of commercieel, of verlies van programma’s of gegevens in welk informaticasysteem dan ook en dit zelfs indien de Laboratoires dermatologiques Avène op de hoogte gebracht zouden zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Algemeen genomen betuigen de Laboratoires dermatologiques Avène geen enkele garantie, expliciet noch impliciet betreffende de hele website of delen ervan.

De gebruikers verbinden zich ertoe nooit opzettelijk noch onopzettelijk virussen of bestanden allerhande die de werking van de website zouden kunnen verstoren in te voeren; indien dit wel zou gebeuren, zullen zij hiervoor volledig verantwoordelijk worden gesteld.

De gebruiker verklaart en garandeert dat hij zich bewust is van de bijzonderheden en beperkingen van het internet, met name van het feit dat de gegevensuitwisseling via het internet slechts van beperkte technische betrouwbaarheid is, aangezien het gaat over heterogene netwerken met diverse technische eigenschappen en mogelijkheden die toegang kunnen verhinderen of zelfs af en toe onmogelijk kunnen maken.

De website kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gegevensverlies of schade die betrekking heeft op deze gegevens. Informatie of advies verschaft door de website kan geenszins als een garantie geïnterpreteerd worden.

Verder kunnen hyperlinks leiden tot het consulteren van externe websites, beheerd door derden. De Laboratoires dermatologiques Avène kunnen deze websites niet controleren en geven geen enkele waarborg voor de op deze websites beschikbare informatie en zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het gebruik van een link naar om het even welke andere website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Intellectueel eigendomsrecht

De volledige inhoud van deze website en alle afzonderlijke elementen (alle productnamen of vermelde merken, structuren, teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties…) zijn de exclusieve eigendom van de Laboratoires dermatologiques Avène of van hun technische dienstverleners en zijn afgestemd op de Franse en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en meer in het algemeen betreffende het intellectueel eigendomsrecht.

We vestigen de aandacht van de bezoeker op het feit dat de foto’s of bepaalde tekens ook onderworpen kunnen zijn aan het intellectueel eigendomsrecht.

Alle rechten betreffende reproductie, representatie en openbare communicatie zijn voorbehouden, ook die van visuele, fotografische of iconografische of andere representaties.

De reproductie van de hele website of delen ervan op om het even welk elektronisch medium is strikt verboden, behalve indien expliciet vermeld door de directeur publicatie.

De merken en logo’s op deze website werden gedeponeerd, de reproductie ervan zou een vervalsing betekenen.

Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. In overeenstemming met artikel L.122-4 van de wetgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht wordt elke vorm van representatie of reproductie die niet expliciet integraal of gedeeltelijk werd goedgekeurd, beschouwd als onwettig en als een vorm van vervalsing, die wordt bestraft door artikels L. 335-2 en volgens de wetgeving betreffende het intellectuele eigendomsrecht.


(Bescherming van) Persoonlijke gegevens

De Laboratoires dermatologiques Avène verbinden zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen om de geheimhouding van deze persoonlijke gegevens te respecteren.

De Laboratoires dermatologiques Avène wijzen u erop dat hun gegevensbank die deze persoonlijke gegevens bevat onderworpen is aan een verklaring van de Franse Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).

U kan zich op elk moment beroepen op dit recht door te schrijven naar:


Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique

BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

De wijziging zal dan zo snel mogelijk aangebracht worden, ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst van uw verzoek.
Steeds wanneer persoonlijke gegevens gevraagd worden op de website, zullen de juridische voorwaarden betreffende het verzamelen en/of wijzigen van ingezamelde gegevens uitdrukkelijk herhaald worden.

Indien u een abonnement heeft op elektronische informatieve diensten (“newsletter”), kan u vragen de ontvangst hiervan stop te zetten volgens de hieronder vermelde procedure, of door de instructies te volgen die u onderaan elke dienaangaande e-mail kan vinden.


Cookies

Met het oog op statistische gegevensverwerking (bijv. schatting van het aantal bezoekers), verbetering van de website (bijv. werken aan de optimalisering van de website voor een bepaalde bezoeker met een welbepaald kleurenschema) en om veiligheidsredenen (bijv. om de oorsprong van spam te kunnen achterhalen), kunnen wij ertoe aangezet worden gegevens over u te verzamelen aan de hand van « cookies ».

Een "cookie" is een gegevenseenheid die via een webserver naar uw browser wordt gestuurd en die wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Eén of meerdere " cookies " kunnen anoniem op de harde schijf van uw computer geplaatst worden (de pagina’s die u heeft geraadpleegd, de datum en het uur van de raadpleging, enz.). Deze cookies bevatten geen privé-informatie of informatie waardoor u zou kunnen worden geïdentificeerd. De cookie laat ons dus niet toe u te identificeren, maar informatie te verzamelen terwijl u onze website raadpleegt. Het geeft de website gewoon de mogelijkheid te bepalen welke delen van onze website u het meest interesseren en u zo beter aangepaste informatie te verstrekken.

U kan deze cookies ook zelf opsporen.

U kan zich daar natuurlijk ook tegen verzetten en de cookies weigeren. U kan zich dus verzetten tegen het opslaan van cookies door deze functie op uw browser te deactiveren (deze modaliteit wordt gepreciseerd op de website van de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).


Veiligheid

Internet is een open netwerk, daarom kunnen de Laboratoires dermatologiques Avène niet garanderen dat hun informatie niet verkeerd geïnterpreteerd wordt door derden.


De links

De Laboratoires dermatologiques Avène publiceren noch controleren de bronnen en de inhoud van deze websites of hun links naar andere websites.

De Laboratoires dermatologiques Avène kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de diensten, de advertenties, de cookies of andere elementen van deze websites en voor welke vorm van bewezen of aangevoerde schade of verlies dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de informatie, diensten of gegevens die op deze websites te vinden zijn.


Redactionele ruimte op de website

De website biedt elke internetgebruiker de mogelijkheid om zich uit te drukken op gespreksfora en om contact op te nemen of vragen te richten aan :

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique

BP 100

81506 LAVAUR CEDEX

Alle berichten die op dergelijke fora geplaatst worden, vertolken de ideeën van hun respectievelijke auteurs. De website is echter wel verantwoordelijk voor de inhoud van deze fora en het is daardoor mogelijk dat verantwoordelijken bepaalde afkeurenswaardige, onwettelijke berichten of berichten die ingaan tegen de hier genoemde Algemene Gebruiksvoorwaarden wissen of er simpelweg niet op reageren.

De gebruikers van deze fora verbinden zich er dan ook toe:

geen verhulde reclame op de website te plaatsen; geen bedrieglijke of foute informatie op de website te plaatsen; wat een schending van literaire, artistieke, merkgerichte, industriële of op derden betrekking hebbende eigendomsrechten zou kunnen betekenen.

Ook mogen het eigendomsrecht van de afbeeldingen en het recht op het privéleven niet geschonden worden; m.a.w. geen beledigende, lasterlijke, kwaadsprekende, racistische, xenofobe, revisionistische opmerkingen of opmerkingen die de eer of reputatie van anderen zouden kunnen schaden; noch opmerkingen die aanzetten tot discriminatie, haat tegen een persoon of een groep omwille van hun herkomst of omwille van het feit dat ze al dan niet deel uitmaken van een welbepaalde etnische groep, natie, ras of geloof;

noch bedreigingen aan het adres van een persoon of groep;

noch aanslagen op de openbare orde, die wettelijk of strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of die lasterlijk zijn; noch die ingaan tegen de grondwet, extremistisch getint zijn of afkomstig zijn van bij wet verboden groeperingen; noch opmerkingen die aanzetten tot een misdrijf, criminaliteit, zelfmoord, terroristische acties of die misdrijven, terroristische acties, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid rechtvaardigen; noch pornografische opmerkingen of gegevens die ingaan tegen de goede zeden of die de menselijke waardigheid schaden.

Ook is het verboden derden rechtstreeks of onrechtstreeks gekraakte middelen of serienummers van software aan te reiken of software waarmee ze programma’s kunnen kraken of kunnen binnendringen in informatica en telecomsystemen en in het algemeen elke vorm van software die toelaat schade te berokkenen aan de rechten van anderen en aan de veiligheid van personen en goederen.

Onder deze categorie vallen ook virussen of om het even welke andere applicaties die de software, het informaticamateriaal of de werking van de computers van de website of van haar gebruikers zouden kunnen verstoren of beschadigen; ook kettingbrieven behoren tot deze categorie.

De gebruiker verbindt zich ertoe het imago en de reputatie van de website te respecteren en geen verklaringen af te leggen of dingen te doen die schade zouden berokkenen aan de website. Indien men zou ingaan tegen de wetgevingen die van kracht zijn, de goede zeden, de hier vernoemde gebruiksvoorwaarden of indien iets anders hier reden toe geeft, heeft de website het recht haar gespreksfora voor een beperkte tijd of definitief af te sluiten en de schadelijke informatie en verwijzingen ernaar te verwijderen.

De website heeft ook de vrije macht om uw mening of links naar andere websites al dan niet te publiceren op deze fora, om ze te wijzigen, aan te passen of in andere talen te vertalen en ze op om het even welk medium te plaatsen, online te bewaren of op elk moment te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te moeten brengen.


Diverse bepalingen


Indien een bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet langer geldig zou zijn of indien deze voorwaarden leemtes zouden vertonen, zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door de bepaling die de meeste gelijkenissen vertoont vanuit juridisch oogpunt.

Het gebruik van de website of het surfen op deze website impliceren noodzakelijkerwijs dat u op de hoogte bent van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en dat u deze voorwaarden geheel en al aanvaardt.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werden opgesteld en geïnterpreteerd volgens de Franse wetgeving. Voor een antwoord op alle vragen betreffende deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of vragen of opmerkingen over deze website en haar gespreksfora kan u contact met ons opnemen door gebruik te maken van het contactformulier.

Rechtspraak die van toepassing is en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Indien er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn alleen de rechtbanken van Nanterre bevoegd om geschillen te beslechten in verband met het niet-naleven van deze algemene voorwaarden.

Laboratoires dermatologiques Avène

Waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op het volgende adres 45, Place Abel Gance – 92 100 BOULOGNE – Frankrijk

Tel : 33 (0)5 63 58 88 00

RCS Nanterre SIREN 403 269 483

Intracommunautair BTW-nummer : FR 17 403 269 483
Verstuur mail

Bezig met zoeken

inloggen vereist

Log in op je Avène account of meld je aan om deze informatie op te slaan


Log in of registreer u

You can't post more than one comment on a product

Geef jouw mening

* Verplichte velden

Mijn inspiratie

-Dag
-Maand
-Jaar

De merken van de Pierre Fabre Groep:

*Verplichte velden

Bedankt voor uw feedback!

De reactie staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door beheerders van deze site. Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.